Sgoil-àraich

Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

Òrain consairt na Nollaige

on November 28, 2018

Tha na faclan fon bhidio.

The words are underneath the video.

 

 

Glagan binn, glagan binn

Glagan siud ‘s a seo

Tha sinn uile toilichte

Bodach Nollaig coir – o!

 

Nì sinn bodach sneachd

le curran agus ad

Nì sinn sabaid sneachd

Airson an là air fad

Ithidh sinn ar biadh

Tòrr ri ith ‘s ri òl

A’ coimhead air an teilidh

Is èistidh sinn ri ceòl

 

Glagan binn, glagan binn

Glagan siud ‘s a seo

Tha sinn uile toilichte

Bodach Nollaig coir – o!

—————————————————————————————–

Bidh iad a’ tighinn air oidhche Nollaig

Bidh iad a’ tighinn nuair a bhios e reothte,

Bidh iad a’ tighinn air oidhche Nollaig

Na fèidh a’ slaodadh Santa Claus!

‘S ì ò al ò, ‘s ì ò al è

‘S ì ò al ò, ‘s ì ò al è

 

Bidh poca làn aig Santa dhuinne

Bidh poca mòr aig air a dhruim

Bidh poca làn aig Santa dhuinne

Rudan math a-staigh na bhroinn!

 

‘S ì ò al ò, ‘s ì ò al è

‘S ì ò al ò, ‘s ì ò al è

 

Bidh iad a’ tighinn air oidhche Nollaig

Bidh iad a’ tighinn nuair a bhios e reothte,

Bidh iad a’ tighinn air oidhche Nollaig

Na fèidh a’ slaodadh Santa Claus!

 

‘S ì ò al ò, ‘s ì ò al è

‘S ì ò al ò, ‘s ì ò al è

———————————————————————————–

Bèibidh beag, na laighe shìos (x2)

Bèibidh beag, o bèibidh beag

O bèibidh beag na laighe shìos

Rionnag mhòr a’ dearrsadh a-nuas (x2)

rionnag mhòr, o rionnag mhòr

O rionnag mhòr a’ dearrsadh a-nuas

Bèibidh beag, na laighe shìos (x2)

Bèibidh beag, o bèibidh beag

O bèibidh beag, na laighe shìos

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: