Sgoil-àraich

Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

Seo na rionnagan againn!! 

Leugh le Linda, Series 1: 3. Mo Sheanmhair an Spùinneadair: http://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/b09772vq via @bbciplayer

Advertisements
Leave a comment »

Cuimhnich gu bheil Sgoil-àraich air Leugh le Linda , BBC Alba a-nochd aig 5f!

 

Direach airson innse dhuibh gum bidh srè ùr do phrograman telebhisean, ‘Leugh Le Linda a’ toiseachadh air September 21st air BBC Alba.

Tha an dà phrogram a’ chaidh a’ chlaradh anns an sgoil againn a dol a bhi air an craoladh air October 5th aig 1700 agus an darna fear air November 9th aig 1700 agus an uair sin bi aid air i-Player airson mios, co-dhiu.

 

Last term, BBC Alba came into Sgoil-araich and some of the children (who are now in clas 1) took part in recording with Leugh le Linda.   Leugh le Linda starts on 21st September and Sgoil-araich will be on it October 5th at 5pm and 9th November at 5pm.  Keep an eye out for our wee stars!!

 

Leave a comment »

Cafaidh Sgoil-àraich

 

Tòrr  spors a’ fuineadh aig a’ chafaidh againn.

Chruinnich sinn mu £190.00, mòran taing dhuibh uile airson seo.

 

Lots of fun baking at our café.

 

We raised £190.00, thank you very much for this and for coming along and supporting us.

 

This slideshow requires JavaScript.

Leave a comment »

A’ cluich anns an rum Seillein bheaga

Tha sinn air a bhith trang anns an rum Seillein bheaga…..

a’ cluich

a’ seinn

a’ dannsa

a’ peatadh

a’ leughadh

agus a’ deànamh caraidean ura!

We have been very busy in the Seillein beaga room, playing, singing, dancing, painting, reading and making new friends

This slideshow requires JavaScript.

 

Leave a comment »

Jeans for Genes Day Tomorrow, Friday 22/9/17 

As a school, we are celebrating Jeans for Genes Day tomorrow, Friday 22nd September to raise money for children with different genetic disorders around the U.K.

To raise money, we are asking for children and staff to come to school wearing denim clothing, this could be a denim jacket, jeans etc. anybody wearing denim is to donate £1.

Mòran Taing! 

Leave a comment »

Cuimhnich mu dheidheinn ar Cafaidh

Cuimhnichibh gum bidh Cafaidh againn air Dihaoine 29mh an t-Sultain 10-11m no   2-3f.

Remember that our cafe is on Friday 29th September 10-11am OR 2-3pm, in the canteen hall. Please come in via the front reception door.  For a small donation you will get cup of tea and a cake! 

Taing!

 

Leave a comment »

Orain a tha sinn ag ionnsachadh!

Songs we are learning just now!

càite bheil mo fhiaclan, càite bheil mo fhiaclan,

anns mo bheul, anns mo bheul

feumaidh mi gar bruiseadh, feumaidh mi gar bruiseadh

cum iad ghlan, cum iad ghlan

Leave a comment »

Orain a tha sinn ag ionnsachadh!

Songs we are learning just now

Aon, dhà, trì, cò th’ ann ach mi, is mise……. aon, dhà, trì

Aon, dhà, trì, cò th’ ann ach mi, is mise……. aon, dhà, trì

Aon, dhà, trì, cò th’ ann ach mi, is mise……. aon, dhà, trì

Leave a comment »

Orain a tha sinn ag ionnsachadh!

 

Is toigh leam a bhith peantadh

Is toigh leam a bhith ruith

Is toigh leam a bhith cadal

Is toigh leam a bhith cluich

Is toigh leam a bhith ‘n seo

Is toigh leam a bhith siud

Ach ‘s fheàrr leam gu lèir

A bhith muigh, muigh, muigh

Leave a comment »

Orain a tha sinn ag ionnsachadh!

 

 

Aon chorrag bheag Aon chorrag bheag, aon chorrag bheag, aon chorrag bheag a’ dol brig, brig, brag Suas gu h-àrd, sios chun an lair, is cuir a-nis air do ghlùin i.

Dà chorraig bhig, dà chorraig bhig, dà chorraig bhig a’ dol brig, brig, brag Suas gu h-àrd, sios chun an lair, is cuir a-nis air do ghlùin iad

Trì corragan beaga, trì corragan beaga, trì corragan beaga a’ dol brig, brig, brag Suas gu h-àrd, sios chun an lair, is cuir a-nis air do ghlùin iad

Ceithir corragan beaga, ceithir corragan beaga, ceithir corragan beaga a’ dol brig, brig, brag Suas gu h-àrd, sios chun an lair, is cuir a-nis air do ghlùin iad

Còig corragan beaga, còig corragan beaga, còig corragan beaga a’ dol brig, brig, brag Suas gu h-àrd, sios chun an lair, is cuir a-nis air do ghlùin iad

Dè nì mi gun lèine ghlan?

Tha bean agam, tha taigh agam, Tha allt aig ceann an taigh agam, Tha punnd de shiabann geal agam ‘S mo lèine salach grannda Dè nì mi gun lèine ghlan, Gun lèine gheal, gun lèine ghlan? Dè nì mi gun lèine ghlan ‘s mi falbh on taigh a-maireach?

Leave a comment »