Sgoil-àraich

Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

Fiosrachadh airson Nativity agus am partaidh againn

CHRISTMAS SHOW

Remember our Christmas Nativity will be on

Thursday 14mh An Dubhlachd/14th December

 starting at 10.00(morning) and 2.00(afternoon.  

 School Main Doors will be open at 9.55am and 1.55pm. 

We understand that photos and videos will be taken but we would appreciate it if none of these were shared on social media.  Thanks for your cooperation.

Children who don’t normally attend on a Thursday are welcome to come in for the nativity.

Please drop your child off at Sgoil-àraich main door  for 9.30 (morning) and 1.30 (afternoon).

These children will need to go home straight after their show

…………………………………………………………………………………………………………….

Partaidh na Nollaige/ Christmas Party

20mh An Dubhlachd/ Wednesday 20th December

9.45-11.30 (morning)                           1.00-2.30 (afternoon)

Please come in at your usual Wednesday time and wear party clothes.

If your child doesn’t normally come in on a Wednesday,  they are more than welcome to come along for the party.  Please drop your child off at the

SGOIL-ÀRAICH DOOR

at 9.45 (morning) 1.00 (afternoon)

and to be collected

at 11.30(morning) 2.30( afternoon).

Santa will be arriving at 11.15 & 2.15 and all parents are welcome to come back to see their child receive a present.

Please come in through school main door into the hall.

Unfortunately, we cannot accommodate children who are coming in just for the party back into Sgoil-àraich due to staff numbers.

Advertisements
Leave a comment »

orain Nativity

 

 

 

It would be really helpful if your child could listen to the Christmas songs over the next week. The words are underneath….

Bà mo leanabh beag bà

Ann am baile fada bhuainn

Rugadh leanabh bheag an àigh

Ann am prasach blàth an stàball

Iosa Chriosd ar Tighearn’ ar Rìgh

Bà, Bà, Bà, Bà-Bà, Bà mo leanabh beag bà

 

Dùisgibh, glagan binn

Dùisgibh, glagan binn Dùisgibh, glagan binn

Bèibidh ann an stabul A rugadh e dhuinn

Buail bois buail bois Bèibidh ann an stabul

Buail bois buail bois A rugadh e dhuinn x 2

 

Rinn sinn Bodach Sneachd an-diugh

Rinn sinn bodach sneachd’ an-diugh

Rinn sinn bodach sneachd’ an-diugh

Rinn sinn bodach sneachd’ an-diugh

Bodach reamhar sneachda. X 2

Bodach mòr le sùilean dubh

Bodach mòr le sùilean dubh

Bodach mòr le sùilean dubh

Bodach reamhar sneachda.

(chorus)

Stoc mu amhaich ‘s ad mu cheann

Stoc mu amhaich ‘s ad mu cheann

Stoc mu amhaich ‘s ad mu cheann

Bodach reamhar sneachda.

(chorus)

Bodach bochd le casan fuar

Bodach bochd le casan fuar

Bodach bochd le casan fuar

Bodach reamhar sneachda.

 

Tha e tighinn ann an cabhag

Tha e a’ tighinn ann an cabhag, tha e a’ tighinn – Cò e?

Tha e a’ tighinn ann an cabhag, tha e a’ tighinn – Cò e?

Tha e a’ tighinn ann an cabhag, a’ tighinn ann an cabhag a’ tighinn ann an cabhag,

tha e a’ tighinn- Co e?

Bidh preusantan agus suiteas na mo stocainnean

Bidh preusantan agus suiteas na mo stocainnean

Bidh preusantan agus suiteas

Teoclaid is rudan milis

Bidh Preusantan agus suiteas na mo stocainnean

Bidh e a’ tighinn air an oidhche,

Bidh e a’ tighinn – cò e? Bidh e a’ tighinn air an oidhche,

Bidh e a’ tighinn – cò e? Bidh e a’ tighinn air an oidhche, A’ tighinn air an Oidhche, tighinn air an oidhche Bidh e a’ tighinn – cò e?

Cò eile ach Santa, Santa Claus – Ho Ho Ho!

Cò eile ach Santa, Santa Claus – Ho Ho Ho!

Cò eile ach Santa, Cò eile ach Santa,

Cò eile ach Santa, Santa Claus – Ho Ho Ho!

Cò eile ach Santa, Cò eile ach Santa,

Cò eile ach Santa, Santa Claus – Ho Ho Ho!

 

Glagan Binn

Glagan Binn Glagan Binn Glagan Binn Glagan siud ‘s an seo

Tha sinn uile toilichte Bodach Nollaig choir Ho! x 2

Ni sinn bodach sneachd Le currain agus ad

Ni sinn sabaid sneachd Airson an latha air fad

Ithe sinn ar biadh (yum yum) Torr ri ith ‘s ri ol

Coimhead air an teilidh Is eistidh sinn ri ceol.

Glagan Binn Glagan Binn Glagan Binn Glagan siud ‘s an seo

Tha sinn uile toilichte Bodach Nollaig choir Ho! x 2

 

Priob-Priob

Priob, priob, priob, priob rionnag bheag

Saoil a-nis cò thu no dè?

Àrd os cionn an t-saoghail gu lèir ’s tu mar ghrìogag anns an speur

Priob, priob, priob, priob rionnag bheag Saoil a-nis cò thu no dè?

 

Leave a comment »

Sgoilaraich

Bha tòrr spòrs againn an diugh.

We are having fun today.

This slideshow requires JavaScript.

Leave a comment »

CÈOL

 

 

Bha sinn a’ cluich le inneal-cùil anns an Sgoil ‘araich.

Tòrr spors.

 

We were playing with musical instruments.  Lots of fun.

This slideshow requires JavaScript.

Leave a comment »

Eye vision screening

 

PLEASE REMEMBER TO TAKE IN YOUR CHILD’S EYE VISION SCREENING FORMS BY MONDAY MORNING.  tHESE FORMS HAVE ONLY BEEN GIVEN OUT TO CHILDREN WHO ARE 4 AND ARE GOING TO SCHOOL NEXT YEAR 

Leave a comment »

Turas ‘s a choille

 

Chaidh sinn a-mach airson turas ‘sa choille  madainn an-diugh.  Ged a bha e fuar, bha tòrr spors againn a’ dèanamh taighean le fiodh.   Bha sinn a’ cleachdadh duilleagan agus bioran airson mobile a dhèanamh agus chleachd sinn snàth a chur timcheall bioran.   Mòran taing ris na parantan airson ur cuideachadh!!

 

We went out to Lochardil Woods this morning!  Although it was cold, we had lots of fun making dens with wood.  We were using leaves and sticks to make a mobile and we wrapped wool around sticks.   Big thanks to all the parents who helped us out this morning, it is much appreciated!

 

This slideshow requires JavaScript.

Leave a comment »

Thàinig fear-poileas seachdain ‘s a chaidh a cheilidh oirnn! 

Thàinig fear-poileas seachdain ‘s a chaidh agus bhruidhinn e riunn mu dheidhinn dè nì sinn anns an èiginn.  Cuideachd bha e ag innse dhuinn mu dheidhinn Duine a tha uabhasach dona agus dè thachras dhaibh.   

A policeman came to visit us last week. He asked us what we would do in an emergency and he told us what happens to people who are very bad.  We were allowed to go into the Back of his van where people go when they have handcuffs on.   Thank you Mr Holling for coming in to see us! 

Leave a comment »

Abair seachdainn! 

This slideshow requires JavaScript.

Bha tòrr a’ dol air adhart an t-seachdain seo! Thàinig  neach-smàlaidh le einnsean-smàlaidh.  Bha sinn anns a’ chab far am bidh neach smàlaidh a suidhe agus chuir sinn uisge a-mach bhon hose.

Bha partaidh Oidhche-Shamhna againn cuideachd. Dh’ìth sinn biadh blasta agus chluich sinn geamannan.

What an exciting week we have had, firemen came to visit us and took along the fire engine. We were sitting in the cab, we used the hose to spray water.

We also had a Halloween party.  We dressed up, had some yummy food and played games!

 

Leave a comment »

Tha Oileannaich againn airson 5 seachdainn

Tha oileanaich bho UHI a dhol a bhith Còmhla rinn airson 5 seachdainn.   Bidh i a’ togail dealbhan  de chlann.   Mur nach eil  sibh ag iarraidh do chlann anns na dealbhan, dh’ìnnis dha luchd-obrach Sgoil-àraich a dh’aithgearr.

 

We have a student with us for 5 weeks.  She will be taking pictures of the children for her observations.  If you would prefer your child not to be in any of the photos, please let a member of staff know asap.

Taing!

 

Leave a comment »

Oidhche Shamhna

Bidh partaidh Oidche Shamhna air Dimàirt.   Faodaidh a’ chlann thighinn a-staigh ann an dress up.

We will be having a wee party on Tuesday for Halloween.   Children can  dress up.

Leave a comment »