Sgoil-àraich

Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

Trang Trang Trang !

Abair gu robh seachdain trang againn le Fèill Nollaig, Dìnnear Nollaig agus ag ullachadh airson an cònsairt againn air Diluain.  Cuideachd bha sinn trang a leughadh, a sgriobhadh, a peanta agus a cluich.

What a busy week we have had with the Christmas Craft Fair, Christmas Dinner and all our preparations for our concert on Monday. We also had time to do some reading, writing, painting and playing.

 

 

Advertisements
Leave a comment »

Cò leis seo?

 

 

We have a number of items of unclaimed clothing in both rooms.  If not claimed by the end of term (Friday 21st December) it will be donated to charity.  If you recognise any of it please take it home. Thank you.

k

Leave a comment »

Droch Aimisir

Àireamh Fòn Droch Aimisir

Telephone Number for Adverse

Weather Information

0800 564 2272

Our pin code   04 3280 for BSGI

Leave a comment »

Bha sinn a mùigh air cuairt, abàir gu robh e math! Chruinnich sinn bioranan, duillegan,conaichean agus iteach na dhà.

We went for a walk, which we all enjoyed. We collected sticks, cones, leaves and even a few feathers.

 

Leave a comment »

Cuimhnichibh/Please remember

Dèit/Date                                    Dè tha dol/Event taking place  
Tuesday 4 December                 School Fayre 10 – 12 am, open to parents.
Thursday 6 December              Christmas School Lunch – letters have been issued to                                                                 those children who have lunch on a Thursday
Monday 10 December               Christmas concert in the Main Hall. There will be                                                                     2 showings to allow as many parent/carers to attend.                                                               Please attend the showing time you have been given.
Friday 21 December                    Christmas party (no change to times/Normal Hrs).                                                                    Children to attend in party clothes, Parents welcome to                                                          attend to see Santa at 11.00 and 14.15 in the Main Hall.
Friday 21 December                    Closing for Christmas Holidays.
Monday 7 January                       Re-opening.
Leave a comment »

Seall

The Child Created Sgoil-àraich Rules are:

Kind hands, walking feet, listening ears and we look after toys.

Anns an Sgoil-àraich, tha ar

làmhan coir, càsan a’coiseachd, cluasan ag èisteachd agus agus bidh sinn a’ coimhead as dèidh toidhs.

Leave a comment »

Òrain consairt na Nollaige

Tha na faclan fon bhidio.

The words are underneath the video.

 

 

Glagan binn, glagan binn

Glagan siud ‘s a seo

Tha sinn uile toilichte

Bodach Nollaig coir – o!

 

Nì sinn bodach sneachd

le curran agus ad

Nì sinn sabaid sneachd

Airson an là air fad

Ithidh sinn ar biadh

Tòrr ri ith ‘s ri òl

A’ coimhead air an teilidh

Is èistidh sinn ri ceòl

 

Glagan binn, glagan binn

Glagan siud ‘s a seo

Tha sinn uile toilichte

Bodach Nollaig coir – o!

—————————————————————————————–

Bidh iad a’ tighinn air oidhche Nollaig

Bidh iad a’ tighinn nuair a bhios e reothte,

Bidh iad a’ tighinn air oidhche Nollaig

Na fèidh a’ slaodadh Santa Claus!

‘S ì ò al ò, ‘s ì ò al è

‘S ì ò al ò, ‘s ì ò al è

 

Bidh poca làn aig Santa dhuinne

Bidh poca mòr aig air a dhruim

Bidh poca làn aig Santa dhuinne

Rudan math a-staigh na bhroinn!

 

‘S ì ò al ò, ‘s ì ò al è

‘S ì ò al ò, ‘s ì ò al è

 

Bidh iad a’ tighinn air oidhche Nollaig

Bidh iad a’ tighinn nuair a bhios e reothte,

Bidh iad a’ tighinn air oidhche Nollaig

Na fèidh a’ slaodadh Santa Claus!

 

‘S ì ò al ò, ‘s ì ò al è

‘S ì ò al ò, ‘s ì ò al è

———————————————————————————–

Bèibidh beag, na laighe shìos (x2)

Bèibidh beag, o bèibidh beag

O bèibidh beag na laighe shìos

Rionnag mhòr a’ dearrsadh a-nuas (x2)

rionnag mhòr, o rionnag mhòr

O rionnag mhòr a’ dearrsadh a-nuas

Bèibidh beag, na laighe shìos (x2)

Bèibidh beag, o bèibidh beag

O bèibidh beag, na laighe shìos

Leave a comment »

Nollaig

Cuimhnichibh/Please remember

Deit/Date                    De tha dol/Event taking place  

4/12/18                           School Fayre 10 – 12 am

10/12/18                         Sgoil-araich concert 10 am and 2pm

 

Leave a comment »

Oidhche Shamhna/Halloween

Nach cuir sibh oirbh aodach sònraichte Diciadain-sa tighinn airson Oidhche Shamhna!

Cuiribh an t-eagal air na tidsearean!

jack o lantern on grass

Leave a comment »

Club an deidh na Sgoile/After School Club

Tha sinn toilichte innse dhuibh uile gum bith Rum na Seilein fosgailte eadar 3f agus 4f a h-uile latha airson Sgoil-araich, Clas a h-aon agus Clas a dha. Aig 4f thig sinn uile comhla sa Rum Mhor mar as abhaist.

 

We are happy to announce that Rum na Seilein will be opening daily between 3pm and 4pm for Nursery to P2 pupils. At 4pm we will come together in the big room. There are no changes to pick up arrangements for parents.

Leave a comment »