Sgoil-àraich

Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

Saor-laithean na Caisge

Bidh Diciadain 28mh Am Màirt an là mu dheireadh aig Sgoil-àraich airson na saor-laithean na Caisge.

Sgoil-àraich will be closed at 545pm Wednesday 28th March for the Easter Holidays.

Advertisements
Leave a comment »

Càfaidh

Bidh an càfaidh againn air Dimàirt 20mh an àite Diciadain 21mh Am Màirt. Bha an talla “double booked”

The date for the cafe has now been changed due to double booking. It will be on Tuesday 20th March instead of Wednesday 21st March!

Sorry for the inconvenience!

Leave a comment »

Go!Gaelic air Youtube

Tha làrach Go!Gaelic air youtube.  Tha e uabhasach math agus tha prògraman ann mu dheidhinn beathaichean, a’ bhodhaig, aodach, biadh agus tha tòrr diofar prògraman eile ann cuideachd.    Seo an link airson am prògram mu dheidhinn Beathaichean.

There is a channel on Youtube called Go!Gaelic.  It is very good and it would be great for the children to watch it at home.  There are quite a few different programs on the channel about the body, animals, food and drink, as well as many others.

The link is above.

 

 

 

Leave a comment »

Là Mòr nan Leabhraichean

Là Mòr nan Leabhraichean is on THIRSDAY not Wednesday! sorry for the confusion

Leave a comment »

Là Mòr nan Leabhraichean

world book day

Diardaoin 1mh Am Màirt

 Thigibh a-staigh na do character ‘s fheàrr leibh agus

thoiribh a-steach leabhar cuideachd!

WORLD BOOK DAY

THURSDAY 1st March

Come in dressed up as your favourite character and bring in a book.

Leave a comment »

Leabhraichean agus òrain anns a’ Ghàidhlig

Seo channel air Youtube le leabhraichean agus òrain anns a’ Ghàidhlig.  Tha sinn ‘n dòchas gum bi seo feumail dhuibh.

Here is a link to a youtube channel which has some books and songs in Gaelic.  We hope that you find these useful.

https://www.youtube.com/channel/UCtyJXDybADjclmlQ8_WUyEg/videos

another useful site for listening to books is:

http://www.gaelic4parents.com

 

Leave a comment »

Fiosrachadh airson Nativity agus am partaidh againn

CHRISTMAS SHOW

Remember our Christmas Nativity will be on

Thursday 14mh An Dubhlachd/14th December

 starting at 10.00(morning) and 2.00(afternoon.  

 School Main Doors will be open at 9.55am and 1.55pm. 

We understand that photos and videos will be taken but we would appreciate it if none of these were shared on social media.  Thanks for your cooperation.

Children who don’t normally attend on a Thursday are welcome to come in for the nativity.

Please drop your child off at Sgoil-àraich main door  for 9.30 (morning) and 1.30 (afternoon).

These children will need to go home straight after their show

…………………………………………………………………………………………………………….

Partaidh na Nollaige/ Christmas Party

20mh An Dubhlachd/ Wednesday 20th December

9.45-11.30 (morning)                           1.00-2.30 (afternoon)

Please come in at your usual Wednesday time and wear party clothes.

If your child doesn’t normally come in on a Wednesday,  they are more than welcome to come along for the party.  Please drop your child off at the

SGOIL-ÀRAICH DOOR

at 9.45 (morning) 1.00 (afternoon)

and to be collected

at 11.30(morning) 2.30( afternoon).

Santa will be arriving at 11.15 & 2.15 and all parents are welcome to come back to see their child receive a present.

Please come in through school main door into the hall.

Unfortunately, we cannot accommodate children who are coming in just for the party back into Sgoil-àraich due to staff numbers.

Leave a comment »

orain Nativity

 

 

 

It would be really helpful if your child could listen to the Christmas songs over the next week. The words are underneath….

Bà mo leanabh beag bà

Ann am baile fada bhuainn

Rugadh leanabh bheag an àigh

Ann am prasach blàth an stàball

Iosa Chriosd ar Tighearn’ ar Rìgh

Bà, Bà, Bà, Bà-Bà, Bà mo leanabh beag bà

 

Dùisgibh, glagan binn

Dùisgibh, glagan binn Dùisgibh, glagan binn

Bèibidh ann an stabul A rugadh e dhuinn

Buail bois buail bois Bèibidh ann an stabul

Buail bois buail bois A rugadh e dhuinn x 2

 

Rinn sinn Bodach Sneachd an-diugh

Rinn sinn bodach sneachd’ an-diugh

Rinn sinn bodach sneachd’ an-diugh

Rinn sinn bodach sneachd’ an-diugh

Bodach reamhar sneachda. X 2

Bodach mòr le sùilean dubh

Bodach mòr le sùilean dubh

Bodach mòr le sùilean dubh

Bodach reamhar sneachda.

(chorus)

Stoc mu amhaich ‘s ad mu cheann

Stoc mu amhaich ‘s ad mu cheann

Stoc mu amhaich ‘s ad mu cheann

Bodach reamhar sneachda.

(chorus)

Bodach bochd le casan fuar

Bodach bochd le casan fuar

Bodach bochd le casan fuar

Bodach reamhar sneachda.

 

Tha e tighinn ann an cabhag

Tha e a’ tighinn ann an cabhag, tha e a’ tighinn – Cò e?

Tha e a’ tighinn ann an cabhag, tha e a’ tighinn – Cò e?

Tha e a’ tighinn ann an cabhag, a’ tighinn ann an cabhag a’ tighinn ann an cabhag,

tha e a’ tighinn- Co e?

Bidh preusantan agus suiteas na mo stocainnean

Bidh preusantan agus suiteas na mo stocainnean

Bidh preusantan agus suiteas

Teoclaid is rudan milis

Bidh Preusantan agus suiteas na mo stocainnean

Bidh e a’ tighinn air an oidhche,

Bidh e a’ tighinn – cò e? Bidh e a’ tighinn air an oidhche,

Bidh e a’ tighinn – cò e? Bidh e a’ tighinn air an oidhche, A’ tighinn air an Oidhche, tighinn air an oidhche Bidh e a’ tighinn – cò e?

Cò eile ach Santa, Santa Claus – Ho Ho Ho!

Cò eile ach Santa, Santa Claus – Ho Ho Ho!

Cò eile ach Santa, Cò eile ach Santa,

Cò eile ach Santa, Santa Claus – Ho Ho Ho!

Cò eile ach Santa, Cò eile ach Santa,

Cò eile ach Santa, Santa Claus – Ho Ho Ho!

 

Glagan Binn

Glagan Binn Glagan Binn Glagan Binn Glagan siud ‘s an seo

Tha sinn uile toilichte Bodach Nollaig choir Ho! x 2

Ni sinn bodach sneachd Le currain agus ad

Ni sinn sabaid sneachd Airson an latha air fad

Ithe sinn ar biadh (yum yum) Torr ri ith ‘s ri ol

Coimhead air an teilidh Is eistidh sinn ri ceol.

Glagan Binn Glagan Binn Glagan Binn Glagan siud ‘s an seo

Tha sinn uile toilichte Bodach Nollaig choir Ho! x 2

 

Priob-Priob

Priob, priob, priob, priob rionnag bheag

Saoil a-nis cò thu no dè?

Àrd os cionn an t-saoghail gu lèir ’s tu mar ghrìogag anns an speur

Priob, priob, priob, priob rionnag bheag Saoil a-nis cò thu no dè?

 

Leave a comment »

Sgoilaraich

Bha tòrr spòrs againn an diugh.

We are having fun today.

This slideshow requires JavaScript.

Leave a comment »

CÈOL

 

 

Bha sinn a’ cluich le inneal-cùil anns an Sgoil ‘araich.

Tòrr spors.

 

We were playing with musical instruments.  Lots of fun.

This slideshow requires JavaScript.

Leave a comment »